آنا شیمی پارس
_

رنگ ها

_
رنگ های پایه آب و پایه حلال UPVC
رنگ مخصوص زیره کفش
رنگ مخصوص سوله
رنگ های پایه آب و پایه حلال چاپ پارچه